Algemene voorwaarden AcEntertainment

Opdrachtgever: partij die AcEntertainment de opdracht verstrekt tot het leveren van een
artistieke prestatie van een artiest of spreker, zoals omschreven in de overeenkomst.
AcEntertainment: Acentertainment is een maatschap die bestaat uit natuurlijke personen. De
lijst van maten van de maatschap zal desgewenst ter beschikking worden gesteld.
Dienstenmaatschap AcEntertainment treedt op als impresariaat, agency (boekingskantoor) en
management voor artiesten.
1. Werking
1.1 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen AcEntertainment en
opdrachtgevers, voor zover deze niet betrekking hebben op reguliere theaterboekingen.
1.2 Van deze bepalingen afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in de algemene
voorwaarden van opdrachtgever, binden AcEntertainment niet tenzij uitdrukkelijk door
AcEntertainment aanvaardt.
1.3 AcEntertainment is bemiddelaar tussen artiest, spreker en opdrachtgever.
1.4 Niet alleen AcEntertainment maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige
opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene bepalingen een
beroep doen.
1.5 Deze algemene bepalingen zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en
vervolgopdrachten.
1.6 Deze algemene bepalingen blijven van kracht indien A
3.2 Tenzij anders wordt overeengekomen dient betaling door opdrachtgever strikt 10 dagen
voorafgaande aan het optreden geschied te zijn.
3.3 Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn het volledige factuurbedrag heeft
betaald, is deze van rechtswege in verzuim. AcEntertainment heeft dan het recht om zonder
nadere aankondiging in rechte nakoming te vorderen. Tevens is AcEntertainment gerechtigd
het optreden te annuleren, zonder dat opdrachtgever daarmee ontheven wordt van zijn
verplichting het, voor het optreden overeengekomen, bedrag te betalen.
3.4 Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is opdrachtgever over iedere maand een
rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, verhoogd met een contractuele rente van 2%.
Daarnaast is opdrachtgever gerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% van het
verschuldigde bedrag bedragen met een minimum van €250. Tevens zal opdrachtgever alle
overige in redelijkheid te
maken kosten zoals, maar niet beperkt tot, juridische kosten aan AcEntertainment vergoeden.
4. Aansprakelijkheid
4.1 AcEntertainment kan door opdrachtgever nimmer aansprakelijk gesteld worden voor
schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, behoudens in het geval van
duidelijke opzet en grove schuld van AcEntertainment. In het geval op AcEntertainment enige
aansprakelijkheid zou rusten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het aan de opdrachtgever
gefactureerde bedrag.
4.2 Bij het inschakelen van derden ter uitvoering van opdrachten zal AcEntertainment steeds
de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. AcEntertainment is niet aansprakelijk voor de
schade die het gevolg is van tekortkomingen van deze derden. AcEntertainment gaat ervan uit
en bedingt zonodig bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele
aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens opdrachtgever te aanvaarden.
4.3 AcEntertainment is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk in het geval van verlies,
diefstal en/of aan de opdrachtgever toebehorende gelden en/of goederen.
4.4 Opdrachtgever zal aansprakelijk zijn voor schade aan en/of verlies van zaken die door
AcEntertainment en/of door haar aangewende derden aan opdrachtgever beschikbaar zijn
gesteld. Tevens is opdrachtgever aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van zaken die
gebruikt zijn tijdens het optreden van de artiest. Indien opdrachtgever bepaalde verplichtingen
ten aanzien van de
uitvoering van de overeenkomst overdraagt aan derden, blijft opdrachtgever primair
verantwoordelijk voor de uitvoering van deze verplichtingen. Opdrachtgever zal derden
voorzien van een kopie van de primaire overeenkomst, inclusief alle betreffende stukken en
riders.
4.5 In het geval van overmacht zullen alle reeds gemaakte kosten ten behoeve van het
optreden voor eigen rekening zijn. Partijen vrijwaren elkaar van iedere aanspraak ter zake.
4.6 Indien opdrachtgever handelt in strijd met deze algemene bepalingen of de specifieke
bepalingen van het optreden, heeft AcEntertainment het recht diens verplichtingen uit de
overeenkomst op te schorten. In geval opdrachtgever in gebreke blijft aan deze algemene
bepalingen of de specifieke bepalingen van het optreden te voldoen en het optreden als gevolg
van deze tekortkoming
niet binnen 1 uur na het overeengekomen tijdstip kan aanvangen, is AcEntertainment
gerechtigd het optreden geen doorgang te laten vinden zonder dat opdrachtgever daarmee
ontheven wordt van zijn verplichting het voor het optreden overeengekomen bedrag te
betalen.
4.7 Indien één der partijen in gebreke blijft bij de uitvoering van deze overeenkomst,
behoudens in het geval van overmacht, zal zij verplicht worden een boete aan de wederpartij
te betalen overeenkomstig het bedrag dat aan opdrachtgever gefactureerd is voor het
betreffende (inclusief BTW). Tevens komen alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten,
vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de tekortschietende partij.
4.8 Voor zover niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en aanspraken van
opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens AcEntertainment in verband met verrichten van
werkzaamheden door AcEntertainment in ieder geval na één jaar na het moment waarop
opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze
rechten, dan wel met de feiten waarop de aanspraken worden gebaseerd.
5. Annulering
5.1 Opdrachtgever is gerechtigd te annuleren onder de voorwaarde dat het navolgende
percentage van het voor volledige uitvoering van de afgesproken overeenkomst/opdracht door
Opdrachtgever wordt vergoed:
a) in geval van uitstel of annulering van uiterlijk 75 dagen voor de productiedatum, 50% van
het honorarium;
b) in geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen 75 dagen en 25 dagen voor
de productiedatum, 75% van dat honorarium;
c) in geval van uitstel of annulering tot uiterlijk 25 dagen voor de productiedatum, 100% van
dat honorarium.
6. Verhindering van Geëngageerde
6.1 Indien de Geëngageerde is verhinderd als gevolg van ziekte, een noodgeval, een
belangrijke verplichting of beroepsmatige verantwoordelijkheid of andere onvoorziene
omstandigheden zal AcEntertainment:
a. in overleg met de Opdrachtgever het optreden verplaatsen naar een andere datum; of
b. in overleg met de Opdrachtgever voor een vervang(st)er zorg dragen, waarbij de eventuele
meer- of minderprijs met de Opdrachtgever vooraf zal worden overlegd; of
c. indien AcEntertainment en de Opdrachtgever geen overeenstemming bereiken, de
overeenkomst ontbinden onder restitutie van eventueel betaalde voorschotten.
AcEntertainment is jegens de Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade die de
Opdrachtgever zal lijden als gevolg van verhindering van de Geëngageerde.
7. Radio/TV optredens/Buitenland
7.1 AcEntertainment heeft het recht ten alle tijden het gecontracteerde optreden te annuleren,
zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn, indien er op de dag van het optreden
door de artiest radio-, televisie- en/of geluidsopnamen moeten worden vervaardigd.
7.2 AcEntertainment heeft het recht ten alle tijden het gecontracteerde optreden te annuleren,
zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn, indien de artiest ten behoeve van
contractuele verplichtingen in het buitenland moet zijn, mits deze activiteiten niet bekend
waren tijdens het aangaan van deze overeenkomst. Desgewenst zal de artiest hiervan
schriftelijke gegevens overleggen aan de organisatie.
7.3 De contractant kan in een dergelijke situatie een optreden van de artiest op een andere
datum onder dezelfde condities afdwingen AcEntertainment.
8. Veiligheid
Opdrachtgever draagt zorg (uitsluitend bij festivals en evenementen boven 1000 personen. Dit
geldt niet voor boekingen van sprekers of dagvoorzitters) voor plaatsing van stevige
dranghekken en/of soortgelijke middelen om het publiek op afstand te houden over de gehele
breedte van het podium, 6 dranghekken rond de mengpanelen op minimaal 50 cm van de
apparatuur en rond de merchandising stand. Dranghekken en/of soortgelijke middelen voor
het podium dienen van stevige afstandhouders te worden voorzien, of geschaard te worden
geplaatst om verschuiven te voorkomen. Iedere schade aan apparatuur, instrumenten en
andere eigendommen van de artiest of de door de artiest ingehuurde materialen, veroorzaakt
door publiek, de opdrachtgever of diens personeel, is voor rekening van opdrachtgever. Bij
schade aan de door de artiest ingehuurde apparatuur, wordt de opdrachtgever door het
verhuurbedrijf direct aansprakelijk gesteld. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de
artiest het optreden verantwoord en onder veilige omstandigheden kan uitvoeren. Hieronder
wordt in ieder geval verstaan: voldoende beveiliging tegen molesteren van de artiest, de
apparatuur en de instrumenten.
9. Overige
9.1 De opdrachtgever verplicht zich met betrekking tot de exploitatie van auteursrechten, tot
de afdracht rechtstreeks aan AcEntertainment, tenzij opdrachtgever de juiste afdracht aan
BUMA/STEMRA afrekent. De opdrachtgever verplicht zich tot de juiste afdracht aan SENA
met betrekking tot de exploitatie van naburige rechten.
9.2 Indien opdrachtgever geluid- en/of beeldopnamen wenst te maken van het optreden, is
vooraf toestemming van AcEntertainment nodig. In het geval opdrachtgever geluids- en/of
beeldopnamen van artiest heeft gemaakt, zal opdrachtgever op verzoek van AcEntertainment
kosteloos een kopie van de opnamen aan AcEntertainment verstrekken welke opnamen door
AcEntertainment gebruikt kunnen worden voor promotionele doeleinden.
9.3 Artiest behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de
Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. AcEntertainment heeft het recht de
door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere
doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de
opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
9.4 Opdrachtgever verklaart op de hoogte te zijn van de prestaties van artiest en erkent dat de
inhoudelijke samenstelling van het optreden en de presentatie daarvan door artiest bepaald
wordt.
9.5 Artiest heeft het recht, een half uur voor, tot een half uur na het optreden, (zelf
meegebrachte) muziek over het P.A.-systeem af te spelen.
9.6 De catering moet voldoen aan de eisen zoals zijn vastgelegd in de bij de overeenkomst
gevoegde rider, welke een integraal onderdeel van de overeenkomst vormt.
9.7 Het licht en geluid van het optreden moet voldoen aan de eisen zoals zijn vastgelegd in de
bij de overeenkomst gevoegde technische rider, welke een integraal onderdeel van de
overeenkomst vormt.
9.8 Tijdens de soundcheck mag er geen publiek (met uitzondering van personeel) aanwezig
zijn.
9.9 Het podium dient voor aanvang, tijdens en na het optreden goed bereikbaar zijn per
voertuig. Dat wil zeggen dat er een verharde ondergrond aanwezig is of voorzien is van harde
ijzeren platen tot 10 meter loopafstand van het podium.
9.10 Deze overeenkomst en/of het optreden van artiest zal niet gesponsord worden door of
verbonden worden aan een product of maatschappij zonder schriftelijke toestemming van
AcEntertainment. Tevens komen partijen overeen dat opdrachtgever de artiest niet kan en zal
verplichten tot welk promotioneel optreden of interview dan ook, zonder schriftelijke
toestemming van de artiest.
10. Toepasselijk recht en geschillen
10.1 De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en AcEntertainment wordt beheerst door
het Nederlands recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en
AcEntertainment voortvloeien kunnen ter beslechting aan de Nederlandse rechter worden
voorgelegd, nadat is gebleken dat het geschil niet met behulp van een mediator is op te lossen.
10.2 AcEntertainment is gerechtigd een dienst te wijzigen, uit te breiden dan wel te
beëindigen.
10.3 AcEntertainment is gerechtigd de bepalingen van deze algemene bepalingen te wijzigen.